8 czerwca 2020

poradnictwo i socjoterapia

 

PORADNICTWO I SOCJOTERAPIA

 

Absolwent specjalności poradnictwo i socjoterapia uzyskuje rzetelne, interdyscyplinarne przygotowanie teoretyczne z zakresu podstawowych subdyscyplin pedagogicznych – pedagogiki ogólnej, dydaktyki, pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej, nauk społecznych – socjologii, ekonomii, psychologii ogólnej, społecznej, wiedzy specjalistycznej – teorii i praktyki poradnictwa wychowawczego, rodzinnego, zawodowego, psychologii klinicznej, rozwoju, oraz nabędzie umiejętności niezbędnych do – udzielania wsparcia człowiekowi w sytuacjach zakłócających jego rozwój, udzielania pomocy w trudnościach adaptacyjnych, prowadzenia zajęć profilaktycznych, prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

Absolwent będzie pedagogiem społecznym, wyposażonym w umiejętności wspierania i optymalizowania rozwoju człowieka, na różnych etapach jego życia, z użyciem praktyk i metod społecznych jakimi są poradnictwo i socjoterapia. Absolwent będzie przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą na terenie szkoły, placówek oświatowych jako pedagog szkolny, nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, adresowane do uczniów mających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Ponadto będzie przygotowany do pracy z rodziną dysfunkcjonalną, osobami dorosłymi jako asystent rodziny, pedagog-doradca, doradca zawodowy w publicznych służbach zatrudnienia. Może znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie, placówkach pomocy społecznej, poradniach, publicznych służbach zatrudnienia.