13 maja 2017

resocjalizacja

 

RESOCJALIZACJA

 

resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych

Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w obszarze pedagogiki, a po realizacji dodatkowej praktyki w instytucjach oświatowych, także przygotowanie pedagogiczne. W szczególności, uzyskuje podstawowe umiejętności niezbędne do projektowania i wdrażania środowiskowych strategii profilaktycznych oraz do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji i terapii osób uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto, treści programowe tej specjalności zawierają tematykę występującą na kursach podstawowych dla policjantów i funkcjonariuszy służby więziennej poszerzoną o wielopłaszczyznowe konteksty społeczne i psychologiczne, co może być przydatne przy ubieganiu się o pracę w służbach mundurowych. Absolwent specjalności resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych nabywa wiedzę, która pozwoli mu skutecznie rozwiązywać złożone problemy społeczne występujące w pracy służb, straży i formacji powołanych do utrzymywania porządku publicznego. W szczególności absolwent nabywa wiedzę i umiejętności przydatne w służbie policjantów pionu prewencji oraz członków funkcjonujących w policji zespołów do spraw nieletnich i patologii.

 

resocjalizacja z prewencją kryminalną

Absolwent tej specjalności nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań w obszarze pedagogiki, a po realizacji dodatkowej praktyki w instytucjach oświatowych uzyskuje także przygotowanie pedagogiczne. W szczególności posiada podstawowe umiejętności niezbędne do projektowania i wdrażania środowiskowych strategii profilaktycznych oraz do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach resocjalizacji i terapii osób uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich.

Ponadto, treści programowe tej specjalności zawierają tematykę z zakresu kryminologii i kryminalistyki poszerzoną o wielopłaszczyznowe konteksty społeczne i psychologiczne, co może być przydatne przy ubieganiu się o zatrudnienie w instytucjach, w których podejmowane są działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości. Absolwent specjalności resocjalizacja z prewencją kryminalną zdobywa wiedzę, która pozwoli mu skutecznie rozwiązywać złożone problemy społeczne natury kryminogennej. W szczególności, absolwent nabywa wiedzę i umiejętności przydatne w służbie policjantów pionów kryminalnych oraz jako pracy wychowawcy w służbie więziennej. Nadto, wiedza kryminologiczna niezbędna jest podczas wykonywania pracy w różnego rodzaju strażach (leśna, łowiecka, rybacka itp.,) oraz w firmach związanych z ochroną osób i mienia.