22 marca 2017

Pedagogika – II stopień

 

PEDAGOGIKA – II stopień

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

 

 

Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest poszerzenie kompetencji studenta w obszarze pedagogiki i jej subdyscyplin, przygotowanie go do pracy zawodowej oraz prowadzenia badań naukowych.

Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w: szkolnictwie i placówkach oświatowych (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej i uzyskaniu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela[1] wykraczającego poza obowiązkowe programy kształcenia na specjalnościach nienauczycielskich; absolwentom studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela studia drugiego stopnia dają możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, administracji państwowej i samorządowej, służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowany do prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych.

Student wybiera specjalność, której ukończenie poszerzy jego kompetencje zawodowe. Poniższe opisy przygotowania zawodowego w ramach poszczególnych specjalności nie są równoważne z uprawnieniami do wykonywania zawodu, które określają ustawy branżowe.

[1] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U. 2012., poz. 131 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz.U. 2009, Nr 50, poz. 400.

 

 

Proponowane specjalności na kierunku PEDAGOGIKA


 

ANIMACJA KULTURY Z PROFILEM ARTYSTYCZNYM – TEATR

Studia drugiego stopnia na specjalności animacja kultury z profilem artystycznym – teatr kształcą pedagogów czasu wolnego, animatorów aktywności kulturalnej różnych kategorii społecznych, opiekunów amatorskich zespołów artystycznych, moderatorów interakcji społecznej w grupach i środowisku lokalnym. Absolwenci są w szczególności przygotowani do pracy w wielodziedzinowych instytucjach kultury, a także w ograniczonym zakresie do pracy w innych instytucjach kultury i mediach. Dodatkowo absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do prowadzenia badań terenowych – monograficznych, sondażowych, biograficznych i badań w działaniu oraz prowadzenia zajęć warsztatowych w wybranej dziedzinie kultury symbolicznej. Absolwent może być zatrudniony m.in. w instytucjach kultury, administracji samorządowej i państwowej, lokalnych mediach (prasa, radio, telewizja), instytucjach oświatowych, np. do realizacji zajęć pozalekcyjnych (po spełnieniu wymogów resortowych), agencjach usługowych (fotograficznych, filmowych, koncertowych), agencjach reklamowych, prywatnych szkołach artystycznych i innych instytucjach edukacji artystycznej, w działach marketingu firm prywatnych i państwowych. Absolwent animacji kultury może prowadzić również samodzielną działalność artystyczną lub prywatną działalność gospodarczą w obszarze aktywności wolnoczasowej.


 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

UWAGA: Od dnia 1 października 2019 r. uczelnie mogą rozpocząć cykl kształcenia (prowadzić rekrutację na studia) przygotowujący do zawodu nauczyciela przedszkola i klas I – III szkoły podstawowej jedynie w ramach kierunku studiów o ściśle określonej nazwie: „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w ramach jednolitych studiów magisterskich

Absolwenci studiów pierwszego stopnia pedagogiki o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna lub edukacja elementarna, którzy chcieliby podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, mogą ubiegać się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” (student, po przyjęciu w drodze rekrutacji na pierwszy rok studiów, będzie mógł, na zasadach przewidzianych w Regulaminie studiów, ubiegać się o zaliczenie części przedmiotów/efektów uczenia się i zostać wpisany na wyższy niż pierwszy semestr studiów).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.).

 


 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA

Absolwent studiów II stopnia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka jest wyposażony w pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie rozumienia i analizowania pracy opiekuńczo-wychowawczej w szeroko rozumianym środowisku społecznym, np. w instytucjach oświatowo-wychowawczych, pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych oraz pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą. Jest przygotowany do diagnozowania, rozumienia i podejmowania działalności wspomagającej rozwój dziecka i współpracy ze służbami wspierającymi dziecko i rodzinę uwzględniając kontekst współczesnych tendencji, kontekstów i problemów pedagogicznych w Polsce i na świecie. Dodatkowo absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do prowadzenia działalności naukowo-badawczej w obszarze pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i profilaktyki społecznej.

 

 


 

POMOC SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do samodzielnego diagnozowania i rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów z obszaru pomocy społecznej. Uzyskuje także podstawowe kompetencje w zakresie prowadzenia grup socjoterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych. Jest przygotowywany do pracy (po spełnieniu wymogów resortowych) w instytucjach pomocy społecznej, w instytucjach oświaty i wychowania, w poradniach oraz instytucjach prowadzących działalność profilaktyczną.


 

RESOCJALIZACJA Z TERAPIĄ SPECJALISTYCZNĄ

Absolwent tej specjalności poza pogłębioną wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, uzyskuje szersze podstawy teoretyczne i praktyczne do realizacji terapii specjalistycznej w wybranych obszarach oraz projektowania, wdrażania i ewaluacji lokalnych oraz szkolnych strategii profilaktycznych. Jest przygotowany do prowadzenia badań pedagogicznych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia. Dodatkowo, absolwent uzyskuje specjalistyczne umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, np.: sądach (kuratorzy sądowi), kuratorskich ośrodkach pracy z młodzieżą, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach resocjalizacji i terapii uzależnionych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych oraz zakładach karnych i schroniskach dla nieletnich.