9 stycznia 2019

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

 

 Sylwetka absolwenta

Absolwent 5-letnich studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna otrzymuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.  Podejmując pracę będzie przygotowany do:

 • rozpoznawania aktualnego stanu i potencjalnych możliwości dzieci jako punktu wyjścia do wzbogacania ich doświadczeń;  
 • inicjowania aktywności uczniów umożliwiającej im uczenie się, badanie świata, nadawanie znaczeń otaczającej rzeczywistości w toku negocjacji społecznych oraz stosowanie różnych strategii rozwiązywania zadań we wszystkich obszarach aktywności edukacyjnej;
 • organizowania życia społecznego w klasie, szkole i w środowisku lokalnym;
 • organizowania wspólnych z dziećmi działań artystycznych będących narzędziem odbierania i wyrażania piękna;
 • operowania technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w przygotowywaniu procesu edukacyjnego;
 • pielęgnowania idei odpowiedzialności za własną Ojczyznę oraz tolerancji dla innych kultur, a także racjonalnego włączania w proces edukacyjny zasobów kultury i tradycji różnych cywilizacji, narodów, grup etnicznych;
 • trafnego rozpoznawania zjawisk pedagogicznych, badania tych zjawisk w działaniu, podejmowania odpowiedzialnych decyzji i działań;
 • refleksyjnego praktykowania działań edukacyjnych i wychowawczych;
 • krytycznego myślenia oraz poszukiwania innowacyjnych i dostosowanych do potrzeb sytuacji działań.

W toku studiów będzie również miał sposobność zdobyć i doskonalić:

 • umiejętność sprawnego operowania narzędziami kulturowymi umożliwiającymi funkcjonowanie w świecie;
 • umiejętność sprawnego organizowania działania swojego i innych;
 • umiejętność operowania językiem obcym na poziomie umożliwiającym komunikowanie się i wymianę doświadczeń zawodowych.

W efekcie studiów będzie stawał się nauczycielem:

 • działającym zgodnie z etyką zawodową;
 • otwartym na własny rozwój osobisty i zawodowy.