22 marca 2017

Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

 

 


 

Absolwent kierunku pedagogika specjalna jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego oraz wyposażony w wiedzę, umiejętności, a także kompetencje społeczne niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością w różnych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, leczniczych i terapeutycznych.  

W trakcie studiów student wybiera jedną z trzech oferowanych specjalności:

  • absolwent nauczycielskiej specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego. Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie diagnozy, wczesnego wspomagania rozwoju, opieki, edukacji i rehabilitacji dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy opiekuńczej i terapeutycznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, np. w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

 

  • absolwent nauczycielskiej specjalności pedagogika leczniczo-terapeutyczna jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego, a także w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych (sanatoria, szpitale, ośrodki lecznicze). Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie diagnozy, wczesnego wspomagania rozwoju, opieki, edukacji i rehabilitacji dzieci oraz młodzieży przewlekle, terminalnie chorych oraz z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy opiekuńczej i terapeutycznej z dorosłymi osobami z chorobami przewlekłymi, wieku podeszłego, np. w domach pomocy społecznej, ośrodkach dziennego pobytu, a także z osobami korzystającymi z opieki paliatywno-hospicyjnej. Absolwent posiada kompetencje do pracy w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób przewlekle, terminalnie chorych, z niepełnosprawnością ruchową oraz ich rodzin.

 

  • absolwent nauczycielskiej specjalności edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego. Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie diagnozy, wczesnego wspomagania rozwoju, opieki, edukacji i rehabilitacji dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy opiekuńczej i terapeutycznej z dorosłymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, np. warsztatach terapii zajęciowej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin.  

 

Absolwenci opisanych powyżej specjalności w toku studiów uzyskują przygotowanie pedagogiczne do pracy w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych w systemie specjalnym, integracyjnym i włączającym oraz do prowadzenia specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.