22 marca 2017

Pedagogika specjalna – jednolite studia magisterskie

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA

5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

 

 


 

Absolwent kierunku pedagogika specjalna, jednolite pięcioletnie studia magisterskie, jest przygotowany do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego, a także jest wyposażony w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością w różnych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, leczniczych i terapeutycznych.

  • Absolwent specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego. Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie diagnozy, wczesnego wspomagania rozwoju, opieki, edukacji i rehabilitacji dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy opiekuńczej i terapeutycznej z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną, np.  w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
  • Absolwent specjalności pedagogika lecznicza jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego, a także w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach leczniczych (sanatoria, szpitale, ośrodki lecznicze). Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie diagnozy, wczesnego wspomagania rozwoju, opieki, edukacji i rehabilitacji dzieci oraz młodzieży przewlekle, terminalnie chorych oraz z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy opiekuńczej i terapeutycznej z dorosłymi osobami z chorobami przewlekłymi, wieku podeszłego, np. w domach pomocy społecznej, ośrodkach dziennego pobytu, a także z osobami korzystającymi z opieki paliatywno-hospicyjnej. Absolwent posiada kompetencje do pracy w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób przewlekle, terminalnie chorych, z niepełnosprawnością ruchową oraz ich rodzin.

Absolwent obu specjalności w toku studiów uzyskuje przygotowanie do pracy w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach oświatowych w systemie specjalnym, integracyjnym i włączającym oraz do prowadzenia specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów osób z niepełnosprawnością. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.