22 marca 2017

Praca socjalna – II stopień

 

PRACA SOCJALNA – II stopień

2-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego magistra

 

 

Absolwent kierunku praca socjalna ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej obejmującą różne dziedziny aktywności ludzkiej, dysponuje rozszerzoną terminologią, teoriami i metodologią, ułatwiającą rozumienie procesów społecznych związanych z funkcjonowaniem różnych środowisk objętych pracą socjalną. Cechuje się rozbudowaną świadomością zagrożeń społecznych, ale też umiejętnością odkrywania, rozwijania i wykorzystywania potencjału środowiska. Potrafi planować, realizować i ewaluować projekty socjalne w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej wykorzystując do tego warsztat diagnostyczny, poznane metody analiz badawczych, a także najnowsze metody i techniki interwencyjne. Charakteryzuje się  pogłębioną umiejętnością identyfikowania i wyjaśniania problemów społecznych oraz gotowością do prowadzenie badań i działań w środowisku w zgodzie ze standardami zawodowymi i etycznymi. Kształcenie zorientowane jest na rozwijanie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Absolwent posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu asystenta rodziny.