22 marca 2017

Socjologia – I stopień

 

SOCJOLOGIA – I stopień

3-letnie studia stacjonarne, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

 

 

 

Studia na kierunku Socjologia dotyczą – najogólniej rzecz ujmując – struktur, wyobrażeń i działań społecznych. Ich najważniejszym celem jest rozwijanie wiedzy potrzebnej do lepszego rozumienia ludzkiego życia, interakcji i instytucji społecznych, a także kształtowanie kompetencji i postaw sprzyjających rozwiązywaniu globalnych i lokalnych problemów społecznych. Po zakończeniu edukacji studenci mogą podjąć zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej różnych szczebli, w instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem; w ośrodkach badania opinii społecznej; jako specjaliści w zakresie social relations, profilaktyki i resocjalizacji i pracy z rodziną oraz rewitalizacji społecznej. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnienie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych – zarówno jakościowymi jak i ilościowymi, z zastosowaniem programów komputerowych. Jest on również przygotowany w stopniu podstawowym do podejmowania mniej skomplikowanych prac badawczych i analitycznych o charakterze naukowym, zastosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów społecznych, a także do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz kontynuacji kształcenia przez całe życie, w celu dostosowania do zmieniających się wymagań rynku pracy.

 

Proponowane specjalności na kierunku SOCJOLOGIA


 

ORGANIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Absolwent studiów socjologicznych o specjalności „Organizacja społeczności lokalnych”:

 • posiada wiedzę na temat dynamiki procesów społecznych w wymiarze makro, mezo i mikro, dzięki czemu potrafi diagnozować, opisywać zjawiska zachodzące w zbiorowościach terytorialnych i społecznościach lokalnych.
 • potrafi zebrać dane, przeprowadzić ich analizę i przygotować diagnozę zjawisk zachodzących w społecznościach, organizacjach i firmach.
 • w oparciu o diagnozę jest w stanie wyjaśnić przyczyny sytuacji kryzysowych, zaprezentować ustalenia i wskazać proponowane rozwiązania.
 • przy współpracy z reprezentantami lokalnych instytucji i organizacji potrafi przygotować dokumenty strategiczne takie jak: strategie rozwoju społeczności lokalnej, gminne programy rewitalizacji, strategie rozwiązywania problemów społecznych itp.
 • posiada orientację w zakresie działania organizacji i instytucji lokalnych i regionalnych.
 • jest przygotowany do koordynowania działań w ramach powiatowych, bądź gminnych centrów usług społecznych.
 • potrafi komunikować się z otoczeniem tak, aby móc przeprowadzić działania na rzecz społeczności.
 • potrafi przygotować materiały promujące działania instytucji, organizacji, firmy w której pracuje.
 • jest przygotowany do inicjowania i prowadzenia działań o charakterze innowacyjnym z zakresu pożytku publicznego, przedsiębiorczości społecznej i rewitalizacji.

 

Wiedza na temat sposobów funkcjonowania różnych organizacji sprawia, że Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych i organizacjach non profit. Kompetencje komunikacyjne i organizacyjne sprawiają, że absolwenci socjologii o tej specjalności mogą też znaleźć zatrudnienie w firmach prywatnych, szczególnie w tych miejscach, w których potrzebne są umiejętności diagnozowania, konsultowania, zarządzania zasobami ludzkimi lub prowadzenia działań promocyjnych. Wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań społecznych mogą znaleźć zastosowanie w pracy w ośrodkach badań opinii społecznej, badań marketingowych.

 


 

BADANIA SPOŁECZNE W PRAKTYCE

Współczesne społeczeństwa oparte na wiedzy rozwijają się dzięki umiejętnościom zdobywania i analizowania szeregu informacji i wykorzystywania ich w procesie decyzyjnym.

Przygotowanie do roli badacza społecznego na kierunku Socjologia UZ opiera się na uniwersalnych zasadach prowadzenia badań socjologicznych/marketingowych i lokalnych kontekstach ich praktycznego zastosowania. Wykorzystania klasycznych metod i technik, ale także korzystania w badaniach z nowych technologii (badania online, programy do analizy danych ilościowych i jakościowych).

Absolwent socjologii o specjalności „Badania społeczne w praktyce”:

 • posiada umiejętności definiowani problemów społecznych i decyzyjnych;
 • dobiera adekwatne metody i techniki do przygotowania wszechstronnej diagnozy problemów;
 • posługuje się danymi zastanymi (statystyka publiczna, dane urzędowe) i wywołanymi (ankiety, wywiady, obserwacje, itp.)
 • potrafi samodzielnie prowadzić badania od sformułowania problemów badawczych poprzez stawianie hipotez, dobór wskaźników, konstruowanie narzędzi badawczych, do wyprowadzania wniosków i przygotowania raportów i wizualizacji danych;
 • przygotowuje w oparciu o dane empiryczne różnego rodzaju dokumenty strategiczne na poziomie lokalnym (strategie rozwoju, programy, diagnozy, analizy);
 • potrafi wykorzystując warsztat badawczy media i dyskurs publiczny zdefiniować problemy i potrzeby społeczności lokalnych a także wskazać możliwe warianty ich rozwiązania;
 • zna rynek badań opinii i marketingowych w Polsce, potrafi zlecać badania podmiotom zewnętrznym i zarządzać tymi projektami.